Có 1 kết quả:

lưu động

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dời chỗ luôn, không ở yên một nơi.

Một số bài thơ có sử dụng