Có 1 kết quả:

lưu vực

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vùng đất ở hai bên bờ sông.