Có 1 kết quả:

lưu đồ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người bị tội đi đày.