Có 1 kết quả:

lưu dân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người không có nghề nghiệp nhất định, sống lang thang đây đó — Đám dân bị đày tới miền xa.

Một số bài thơ có sử dụng