Có 1 kết quả:

lưu lệ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chảy nước mắt. » Cuộc đời nghĩ đến thêm lưu lệ « ( Thơ cổ ).

Một số bài thơ có sử dụng