Có 1 kết quả:

lưu chất

1/1

lưu chất

phồn thể

Từ điển phổ thông

chất lỏng, dịch lỏng