Có 1 kết quả:

lưu li

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trôi nổi xa quê, chia lìa với người thân. Đoạn trường tân thanh có câu: » Nàng rằng phải bước lưu li, phận hèn vâng đã cam bề biểu tinh «.

Một số bài thơ có sử dụng