Có 2 kết quả:

chiếttriết

1/2

chiết

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

sông Chiết Giang (tỉnh Chiết Giang)

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Sông “Chiết Giang” 浙江.
2. (Danh) Tên một châu thời cổ, nay ở vào khoảng tỉnh “Quý Châu” 貴州.
3. (Danh) Đời nhà Tống gọi tắt “lưỡng chiết lộ” 兩浙路 là “Chiết” 浙. Sau cũng là tên gọi tắt của tỉnh “Chiết Giang” 浙江.

Từ điển Thiều Chửu

① Sông Chiết Giang, tỉnh Chiết Giang.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Sông Chiết Giang;
② Tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc).

Từ ghép 1

triết

phồn & giản thể

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xem Triết giang 浙江. Cũng đọc Chiết.

Từ ghép 1