Có 1 kết quả:

hy thuỷ

1/1

hy thuỷ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. sông Hy Thuỷ (ở tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc)
2. huyện Hy Thuỷ (ở tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc)