Có 1 kết quả:

ấp ấp

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhuần thấm, thấm ướt — Toả nhuộm, lan rộng. Nói về mùi hương.