Có 1 kết quả:

ấp nạp

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vẻ ẻo lả của con gái.