Có 1 kết quả:

lãng du

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Rong chơi không gò bó. Hát nói của Dương Khuê có câu: » Ngã lãng du thời, quân thượng thiếu « ( Lúc mà ta còn rong chơi không gì bó buộc thì nàng hãy còn nhỏ tuổi ).

Một số bài thơ có sử dụng