Có 1 kết quả:

phù hiêu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tính tình nông nổi, hợm minh.

Một số bài thơ có sử dụng