Có 1 kết quả:

phù đồ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Đọc gần như “Phật-đà” 佛佗, dịch âm tiếng Phạn "buddha". Phật giáo là do Phật-đà sáng tạo, nên gọi Phật giáo đồ là “phù đồ” 浮屠, tháp của Phật cũng gọi là “phù đồ”. § Cũng viết là 浮圖.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tháp thờ Phật. Ca dao Việt Nam có câu: » Dẫu xây chín đợt phù đồ, Không bằng làm phúc cứu cho một người «.

Một số bài thơ có sử dụng