Có 1 kết quả:

phù sa

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bãi cát nổi giữa lòng sông — Cát nổi, tức cát được nước sông mang đi.

Một số bài thơ có sử dụng