Có 1 kết quả:

phù du

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trôi nổi, nay đây mai đó.