Có 1 kết quả:

phù nghị

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lời bàn bạc xa xự thật.