Có 1 kết quả:

phù phí

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Môn chi tiêu quá đáng, quá mức thường.