Có 1 kết quả:

dục huyết

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tắm máu, ý nói mình mẩy đầy máu.