Có 1 kết quả:

hải quân

1/1

hải quân

giản thể

Từ điển phổ thông

hải quân, quân đánh trên biển