Có 1 kết quả:

hải vụ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Việc chiến đấu trên biển của Hải quân — Chỉ chung các công tác trên biển.