Có 1 kết quả:

hải vị

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Món ăn gồm đồ biển.

Một số bài thơ có sử dụng