Có 1 kết quả:

hải đảo

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Phần đất nhô lên giữa biển.

Một số bài thơ có sử dụng