Có 1 kết quả:

hải dương

1/1

hải dương

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

hải dương, đại dương

Một số bài thơ có sử dụng