Có 1 kết quả:

hải cảng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cửa biển nơi tàu bè ra vào.