Có 1 kết quả:

hải loan

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vịnh. Phần biển ăn vào trong đất liền.

Một số bài thơ có sử dụng