Có 1 kết quả:

hải ly

1/1

hải ly

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

con hải ly