Có 1 kết quả:

hải sản

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ chung các sản vật do biển cung cấp.