Có 1 kết quả:

hải giác

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Doi đất, mũi đất nhô ra biển.
2. Hình dung nơi rất xa xôi. ◇Trương Vũ 張雨: “Chiếu thư khoan đại đáo hải giác, Hà bắc cơ manh tranh đảo qua” 詔書寬大到海角, 河北饑氓爭倒戈 (Đáp Dương Liêm Phu 答楊廉夫).
3. Cái tù và (ống để thổi ra tiếng) làm bằng vỏ ốc biển. ◇Tây du bổ 西游補: “Ngoại diện hựu lôi cổ nhất thông, xuy khởi hải giác, kích động vân bản” 外面又擂鼓一通, 吹起海角, 擊動雲板 (Đệ bát hồi).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mũi đất nhô ra biển — Góc biển, chỉ nơi cực xa xôi. Cũng nói là Hải giác thiên nhai ( chân trời góc bể ).

Một số bài thơ có sử dụng