Có 1 kết quả:

tẩm nhập

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thấm vào, ngấm vào.