Có 1 kết quả:

tẩm nhiễm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhuốm vào từ từ, lâu dần thành quen.