Có 1 kết quả:

tẩm lễ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lễ rửa tội của Công giáo. Cũng nói Tẩy lễ.