Có 1 kết quả:

bái thuỷ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một tên của sông Áp lục ở Triều Tiên.