Có 1 kết quả:

đồ mạt

1/1

đồ mạt

giản thể

Từ điển phổ thông

vẽ bẩn, bôi bẩn

Một số bài thơ có sử dụng