Có 1 kết quả:

đồ nguyệt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một tên chỉ tháng chạp âm lịch.