Có 1 kết quả:

tiêu tán

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tan mất. Không còn gì.

Một số bài thơ có sử dụng