Có 1 kết quả:

tiêu huỷ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Phá bỏ, làm cho mất đi.