Có 1 kết quả:

tiêu độc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Làm tan biến chất độc hại.