Có 1 kết quả:

tiêu sái

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ sự trong sạch thanh cao, vượt khỏi cuộc đời, như rửa sạch bụi đời. Hát nói của Nguyễn Công Trứ: » Mùi tiêu sái với trần gian dễ mấy «.

Một số bài thơ có sử dụng