Có 1 kết quả:

tiêu dụng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dùng tiền bạc vào công việc.