Có 1 kết quả:

tiêu phí

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dùng của cải tiền bạc vào công việc — Ta còn hiểu là dùng tiền của quá mức.