Có 1 kết quả:

dũng tuyền

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Suối ngầm, chảy vọt lên mặt đất.