Có 1 kết quả:

quyên cát

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chọn ngày tốt — » Mệnh quan quyên cát cập kì đăng quan « ( Hạnh Thục ca ).