Có 1 kết quả:

quyên trần

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Quyên ai 涓埃.

Một số bài thơ có sử dụng