Có 1 kết quả:

nhai phân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ranh giới, chia các vùng đất cạnh nhau.