Có 1 kết quả:

nhai ngạn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bờ sông.