Có 1 kết quả:

nhai hạn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ranh giới.