Có 1 kết quả:

nhai tế

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bờ nước — Bờ cõi, giới hạn.