Có 1 kết quả:

dịch thể

1/1

dịch thể

giản thể

Từ điển phổ thông

dịch lỏng, chất lỏng