Có 1 kết quả:

dịch thái

1/1

dịch thái

phồn thể

Từ điển phổ thông

thể lỏng, trạng thái lỏng